Par uzņēmumu

Uzņēmums SIA „I.K. Būve” ir uzsācis darbību 2005. gada vasarā. Uzņēmums sniedz visdažādākos būvniecības pakalpojumus – sākot ar projektu izstrādāšanu, tāmju sastādīšanu līdz pilnīgai ēkas būvniecībai un tās nodošanu ekspluatācijā.

Šo gadu laikā uzņēmums ir veicis rū­pniecisko, dzī­vojamo un sa­biedrisko ēku būvniecību un rekonstrukciju. Uzņēmuma veiksmīgā attīstība ļauj piedāvāt klientiem aizvien jaunus pa­kalpojumus. Mūsu priekš­rocība ir tā, ka strādājam ar salīdzinoši nelieliem uzceno­jumiem un nodrošinām augstu kvalitāti veiktajiem darbiem, kā arī sniedzam klientiem profesionālas konsultācijas.

EQSO 01:2010
EQSO 02:2010

Klienti par mums

PSIA "Saulkrastu slimnīca"
Objekts: Iekšējā renovācija un infrastruktūras rekonstrukcija Saulkrastu slimnīcā, Saulkrasti

Darbi veikti labā kvalitātē un paredzētajos termiņos.

 Atsauksme

SIA "Limbažu slimnīca"
Objekts: Slimnīcas ēkas rekonstrukcija, Limbaži

Darbi veikti labā kvalitātē un paredzētajos termiņos.

 Atsauksme

SIA "PALINK"
Objekts: Veikala ēkas rekonstrukcija, Carnikavā

Izpildīto darbu kvalitāte ļoti laba un izpildes termiņi tiek ievēroti precīzi. SIA "I.K. BŪVE" ir partneris ar labu reputāciju un augstu atbildības līmeni par uzņemtajām saistībām.

Mērsraga pagasta padome
Objekts: Brīvdabas estrāde

Apliecinām, ka SIA "I.K. BŪVE" estrādes būvniecības darbus Mērsragā "Jēgerlejā" veikusi noteiktajā termiņā un labā kvalitātē.

 Atsauksme

Kuldīgas novada pašvaldība
Projekts: Energoefektivitātes paaugstināšana Kuldīgas novada izglītības iestādēs

Kuldīgas novada pašvaldība apliecina, ka sadarbība un komunikācija ar SIA "I.K. Būve" bijusi veiksmīga, būvdarbi tika izpildīti kvalitatīvi, atbilstoši LR likumdošanas un KPFI līdzfinansētā projekta noteiktajām prasībām un paredzētajā termiņā.

SIA "I.K. Būve" speciālisti nodrošina augstu kompetenci ar energoefektivitātes nodrošināšanu saistītajos būvobjektos.

 Atsauksme
 Atsauksme

Turlavas pagasta pārvalde
Projekts: Administratīvo ēku rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošanas darbi

SIA "I.K. Būve" darbus veica paredzētajos termiņos un labā kvalitātē

 Atsauksme

SIA "NK ROŅI"

SIA "I.K. BŪVE" darbus veica paredzētajos termiņos un labā kvalitātē